Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden SSB (Support Small Businesses)

Definities

SSB: Support Small Businesses is onderdeel van LoEd ID, gevestigd te Enschede onder KvK nr. 84761598.
Klant: degene met wie SSB een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: SSB en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens SSB.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 • Aanbiedingen en offertes van SSB zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 • Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt SSB zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 • Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt SSB slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 • Alle prijzen die SSB hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen die SSB hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan SSB te allen tijde wijzigen.
 • De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SSB, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • Indien partijen voor een dienstverlening door SSB een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 • SSB is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient SSB de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 • SSB heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 • Voorafgaand aan de ingang ervan zal SSB prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

Betalingen en betalingstermijn

 • SSB mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 • Bij Beheerdiensten en Drukwerk dient de klant de betaling voorafgaand aan de uitvoer van de dienst te hebben voldaan.
 • Bij overige diensten dient de klant de  betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van diensten te hebben voldaan.
 • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
  overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
  verzuim en in gebreke is, zonder dat SSB de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 • SSB behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een
  zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is SSB gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan SSB.
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag SSB zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van SSB op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door SSB, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan SSB te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan SSB te verrekenen met een vordering op SSB.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor SSB enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 • SSB voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 • SSB heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat SSB tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.  Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat SSB tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 • De klant stelt alle informatie, gegevens en beeldmateriaal die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan SSB.
 • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en beeldmateriaal, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 • Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert SSB het betreffende beeldmateriaal.
 • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door SSB redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of beeldmateriaal beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart SSB tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door SSB geleverde producten en/of diensten.

Geheimhouding

 • Partijen verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie waarvan partijen kennis nemen tenzij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking geldt.
 • Gegevens, informatie en beeldmateriaal mag slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 • SSB zal de inhoud van statistieken, rapportages of andere al dan niet schriftelijke uitingen van SSB, die bestemd zijn/waren voor de klant niet openbaar maken, tenzij deze hier specifiek om verzoekt.
 • Indien partijen de bepalingen zoals opgenomen in dit artikel overtreden zijn zij aan de wederpartij een niet voor rechtelijke matiging en direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- ineens, en een boete van € 100,- per dag dat de overtreding voortduurt.

Klachten

 • De klant dient een door SSB verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant SSB daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 • Consumenten dienen SSB uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte
  te stellen.
 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat SSB in staat is hierop adequaat te reageren.
 • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat SSB gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 • De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan SSB.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling SSB ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als SSB een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan SSB verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid SSB

 • SSB is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Indien SSB aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 • SSB is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 • Indien SSB aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van SSB vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer SSB toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Is de nakoming van de verplichtingen door SSB niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat SSB in verzuim is.
 • SSB heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien SSB kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van SSB in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan SSB kan worden toegerekend in een van de wil van SSB onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van SSB kan worden verlangd.
 • Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor SSB 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat SSB er weer aan kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • SSB is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 • Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 • De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan (beheer pakket) te allen tijde wijzigen met inachtneming van een termijn van 1 week voorafgaande aan de nieuwe maand.

Wijziging algemene voorwaarden

 • SSB is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal SSB zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van SSB. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat LoEd bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar LoEd is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van SSB blijven bij SSB berusten. 
 • Het is de klant uitdrukkelijk verboden intellectuele eigendommen van SSB, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 • Het is de klant niet toegestaan intellectuele eigendommen van SSB aan derden over te dragen. Tenzij daar uitdrukkelijke toestemming voor gegeven is door SSB.
 • Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door de klant en aan de overige op rustende verplichtingen zijn voldaan.
 • Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten en andere rechten, merken en handelsnamen uit hetgeen door SSB geleverd is, te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke verhandelingen te laten verrichten.

Abonnementen op diensten van SSB

 • Abonnementen worden door klant op elke willekeurige datum aangegaan voor tenminste de duur van 6 maanden.
 • In het geval van een 6 of 12 maanden abonnement, begint de looptijd op de dag waarop het totale abonnementsgeld per factuur of automatische incasso is geïncasseerd. 
 • Voor de SSB pakketten bestaan verschillende niveaus. De klant kan op elk moment toegang tot een hoger niveau verkrijgen door hiervoor een e-mail te sturen naar info@supportsmallbusinesses.nl. Het verschil in abonnementsgeld dient te worden bijbetaald.
 • Gedurende het abonnement voor de SSB pakketten kan de klant niet naar een lager niveau wisselen. Wisselen van een hoger serviceniveau naar een lager serviceniveau, wordt gezien als een opzegging van het hogere niveau en nieuwe aanmelding voor het nieuwe niveau, waarbij toegang tot de content van het hogere niveau wordt beëindigd.
 • Tenzij anders overeengekomen wordt het abonnement aangegaan voor bepaalde tijd. Namelijk 6 of 12 maanden. Het abonnement wordt daarna automatisch verlengd met eenzelfde abonnementsperiode tegen de dan geldende tarieven. Tot wederopzegging.
 • Opzegging kan enkel schriftelijk of per mail. Opzeggen mag op elk moment, maar ten minste 20 dagen voordat de abonnementsperiode eindigt.  Na opzegging blijft de klant toegang houden tot de inhoud van het abonnement, tot het einde van de abonnementsperiode, waarin de klant het abonnement heeft beëindigd.
 • Een abonnement geeft enkel toegang tot de inhoud van het abonnement voor de maanden waarin de klant voor het abonnement betaald heeft. Na beëindiging van het abonnement, heeft de klant geen toegang meer tot enige inhoud van het abonnement.
 • Klant dient het abonnement per factuur of automatische incasso voor de gehele abonnementsperiode vooruit te betalen.
 • Bij een mislukte incasso of wanneer de klant een melding onterechte incasso doet, zijn de kosten hiervan voor rekening van de klant. Bovendien mag SSB de toegang tot de inhoud van het abonnement opschorten tot de klant het abonnementsgeld heeft betaald.
 • Een abonnement beëindigen door een incasso te storneren is niet mogelijk.
 • De looptijd van een abonnement is een langdurige overeenkomst. Deze kan daarom derhalve niet worden ingekort, voortijdig worden opgezegd of onderbroken worden. Indien gedurende de abonnementsperiode geen gebruik meer gemaakt wenst te worden van de abonnementsdiensten, dient het restant bedrag van het volledige abonnement alsnog volledig voldaan te worden. 


Opgesteld op: 25-5-2023 | Enschede

 


Download onze Algemene Voorwaarden als PDF

Algemene Voorwaarden SSB